Book Online

ÖÅÍÛ Â ÏËÀÍÅ CP (ÊÎÌÍÀÒÀ È ÇÀÂÒÐÀÊ) - ÈÑÊËÞ×Àß GST

Âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 àïðåëÿ 2018 ãîäà äî 30 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà
category single double exrta person GST Rate
Beach Grove 3500 4500 1300 18%
Heritage Home 3500 4500 1300 18%
Premium Mansion 5000 6000 1400 18%
Heritage Premium 6000 7000 1400 18%
Premium Suite 7500 8500 1800 28%
Pool Mansion 11000 12000 2000 28%
Âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 îêòÿáðÿ ïî 19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà è ñ 16 ÿíâàðÿ ïî 31 ìàðòà 2018 ãîäà
category single double exrta person GST Rate
Beach Grove 6400 7400 1500 18%
Heritage Home 6400 7400 1500 18%
Premium Mansion 8500 9500 1700 28%
Heritage Premium 10000 11000 1700 28%
Premium Suite 11500 13000 1800 28%
Pool Mansion 17000 19000 2000 28%
Äåéñòâóåò ñ 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà äî 15 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà
category single double exrta person GST Rate
Beach Grove 7500 8500 1500 28%
Heritage Home 7500 8500 1500 28%
Premium Mansion 10500 12000 1700 28%
Heritage Premium 12000 14000 1700 28%
Premium Suite 14000 16000 1800 28%
Pool Mansion 21000 23000 2000 28%